အားလုံးေရြးခ်ယ္ၿပီးပါက အတည္ျပဳရန္ OK ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။

ယေန႔ညပြဲစဥ္မ်ားအေပၚ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မွု ရာခိုင္ႏွုန္း
ပြဲစဥ္ H A G G
အျပည္အစံုၾကည့္ရန္
Image